Prace ziemne – o czym mowa w praktyce?

Wykonywanie prac ziemnych jest teraz na porządku dziennym. Można do tego zaliczyć porządki na działce, jak i stawianie fundamentów dużych biurowców. Jak to przekłada się na praktykę?

Czym są prace ziemne?

Roboty ziemne to przede wszystkim roboty budowlane, które polegają na wydobyciu naturalnego grunt, jego modyfikowaniu i nadawaniu mu kształtu zgodnie z wymaganiami sporządzonej dokumentacji projektowej. Zalicza się do tego chociażby wywóz ziemi w Krakowie, budowa podziemnych zbiorników, tuneli i schronów, a także montaż instalacji podziemnych, jak na przykład przyłącza do rurociągów czy kabli. W tym zakresie można również wymienić kształtowanie terenu poprzez usypywanie wałów, nasypów czy tworzenie sztucznych wzniesień i dolin.

Rodzaje prac ziemnych

Wykopy pod osiedla czy stawianie fundamentów to jedne z podstawowych zagadnień prac ziemnych. Można jednak wyróżnić trzy grupy takich robót. Pierwsza z nich to roboty ziemne podstawowe. Wlicza się w to makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlanego czy wykopy liniowe pod drogi i nasypy. Dzięki nim ostatecznie kształtuje się także teren.

Kolejnym typem są roboty ziemne wykończeniowe. Obejmują one wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, a także profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp. W jej ramach można także modyfikować i układać ziemię roślinną lub inny typ nawierzchni w terenie, jak i na skarpach budowli ziemnej.

Ostatnią grupą są roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe. Zalicza się do nich usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinkę starych drzew i krzewów, a w ich miejsce wytycza się budowle ziemne. Montuje się odprowadzenie wód opadowych oraz zabezpiecza instalację obniżenia poziomu wód gruntowych.

Terminologia prac ziemnych

Z wykonaniem takich prac wiąże się wiele specjalistycznych pojęć, które zapisane są w umowach, zawieranych z wykonawcami. Można tam znaleźć między innymi termin wykopów szerokoprzestrzennych, przekopów, nasypów czy odkładów. Warto jest je znać, aby dobrze wiedzieć, jakie roboty ziemne będą podejmowane.